இறை

எது உன்னதமாக கருதபடுகின்றதோ
எது உண்மையாக வனங்கப்படுகின்றதோ
எது இறை என்று வனங்கப்படுகின்றதோ
அதுவே அவனுள் அவனாக திகழ்கின்றது!!!