வழிபாடு

நான் எனப்படுவது ஆலயத்தில் சென்று வழிபடும் போது , அதுவே வழிபடப்படும் இறையாக திகழ்கின்றது.